Koehler Instrument K21410/K21420 (SV3000) Saybolt Viscosity Bath