Koehler Instrument K21414/K21424 (SV4000) Saybolt Viscosity Bath