Koehler Instrument K34700 / K34701 (BVS4000) Viscosity Bath